.:: Over de vespers in de Martinikerk

De achtergrond van het zingen van onberijmde psalmen

Elke zondag (behalve 's zomers) worden in de Martinikerk naast de ochtenddiensten ook vespers gevierd: korte, meditatieve diensten waarin traditiegetrouw de gezongen psalmlezing een belangrijke plaats inneemt. Ze beginnen om 17.00 uur.

In de Protestantse traditie wordt voor het zingen van een psalm tijdens de eredienst bijna automatisch gezocht in het Liedboek voor de Kerken (1973): daar staan ze alle honderdvijftig in, mét muziek.

Met het zingen van onberijmde psalmen - dus de psalmteksten zoals ze in de bijbel staan (niet op rijm gezet en ook niet onderverdeeld in coupletten) - raakt men nu ook in Protestantse kring meer en meer vertrouwd. Dit heeft te maken met de toenemende belangstelling voor liturgie in het algemeen en voor de getijden in het bijzonder (korte vieringen op vaste momenten van de dag, bijv. het avondgebed/de vesper). In de getijden worden bij uitstek onberijmde psalmen gezongen.

Wie wil weten hoe dat in zijn werk gaat, een onberijmde psalm zingen, of wie zich afvraagt of dat überhaupt kán, is van harte uitgenodigd eens een vesperviering van het GSp in de Martinikerk mee te maken. In die diensten worden onberijmde psalmen gezongen, en één keer luisteren maakt meer duidelijk dan het lezen van honderd pagina’s geschreven tekst.

Als tweede mogelijkheid is er het beluisteren van CD-opnames, bijvoorbeeld die gemaakt door de Utrechtse cantorij ‘Schola Davidica’ of door het wereldberoemde koor van King’s College Chapel uit Cambridge (beide te vinden op internet en/of in de betere CD-speciaalzaak); laatstgenoemd koor zingt de psalmen uiteraard in het Engels, maar het principe is hetzelfde.

Wie op zoek is naar in boek- of pamfletvorm uitgegeven elementaire informatie over het verschijnsel onberijmde psalm, kan onder meer terecht bij:

Psalmen op muziek (Haarlem, 2002), een 48 pagina’s tellende brochure met een heldere uitleg van de principes m.b.t. het zingen van onberijmde psalmen en vele muziekvoorbeelden. Deze brochure is - zolang de voorraad strekt - gratis verkrijgbaar bij het Nederlands Bijbelgenootschap, tel. 023 - 514 61 46.

Dienstboek, een proeve: Schrift, Maaltijd, Gebed (Zoetermeer, 1998). Zie vooral pp. 1151-1185 en pp. 951-1090. Prijs € 22,85.

 

-